Dane osobowe i ich przetwarzanie – podstawowe informacje.

Zgodnie z art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych są wszystkie operacje wykonywane na tych danych. Firma Fotobudka Nysa Marek Michalski gromadzi dane w postaci umów zawieranych osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail. Umowy zawarte z wnajmującym są przechowywane przez okres 5 lat po czym zostają one zniszczone w sposób trwały.

Zastosowanie polityki prywatności

Polityka prywatności jest wykorzystywana tylko wtedy gdy wynajujący fotobudkę staje się administratorem danych i je przetwarza.

Pełne dane administratora:

Fotobudka Nysa Marek Michalski ul. Korczaka 31/11 48-303Nysa NIP: 7532383235 , REGON: 161585814. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest właściciel firmy Maek Michalski (m.michalski89@gmail.com)

Typ danych osobowych przetwarzanych przez firmę Fotobudka Nysa Marek Michalski

Przed podpisaniem umów każdorazowo właściciel firmy przekazuje wynajmującemu informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Wszelkie informacje jakie pozyskujemy od klientów nie zostają przekazywane insytucjom postronnym dlatego są przechowywane w sposób bezpieczny bez możliwości ryzyka „wycieku danych”. Umowy podpisywane drogą elektroniczną są zabezpieczone poprzez hasło, które zna właściciel firmy. Wszelkie kroki jakie podejmujemy są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane dane

Dotyczy to również numerów kont bankowych. Firma Fotobudka Nysa Marek Michalski ma dostęp do następujących danych: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego (w przypadku wykonania płatności przelewem), a także faktury imienne.W przypadku korespondencji elektronicznej przetwarzamy także informacje dodatkowe otrzymane przez osobę wynajmującą fotobudkę (to co chce w niej zawrzeć). Informacje te nie są wykorzystywane ani przekazywane osobom postronnym.

Zwracamy się również z prośbą o nieudostępnianie drogą elektroniczną danych sensytywnych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, przekonań religijnych czy światopoglądowych przynależności do związków zawodowych czy partii, poglądów politycznych, stanu zdrowia kodu genetycznego, danych biometrycznych czy o seksualności lub orientacji seksualnej.

Podstawy prawne

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Fotobudki Nysa lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę.

Okres przetwarzania danych osobowych

umowy- jak wyżej okres 5 lat od daty podpisania

Przekazywanie danych osobowych

Jedyną możliwością pozyskania dane osobowe od właściciela firmy Fotobudka Nysa jest nakaz przedstawiony przez organy prowadzące postępowanie karne.

Dostęp do danych osoowych

Osoby fizyczne mają dostęp do swoich danych przechowywanych przez firmę. W tym celu należy napisać maila dom.michalski89@gmail.com .

Wycofanie zgody na przetwrzanie danych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, istenieje możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość mailową do administratora danych ( m.michalski89@gmail.com).

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo do przeniesienia i do usunięcia danych

Każda osoba zawierająca uowę ma prawo do zwrócenia się do administratora danych o usunięcie wszystkich informacji zgromadzonych trakcie podpisywania umowy. W tym celu należy napisać maila na adres m.michalsk89i@gmail.comPrawo przeniesienia danych może być wykorzystane gdy istnieje zgoda osoby fizycznej lub na podstawie zawartej przez nią umowy.Prawo do usunięcia danych można wykorzystać po wygaszeniu umowy , gdy osoba fizyczna zgłosi wykorzystywanie danych w sposób bezprawny, a także na życzenie klienta.

Pytania

Wszelkie pytania prosimy kierować do administratora danych Marka Michalskiego na adres mailowy m.michalski89@gmail.com.